Ring: The Final Chapter (1999)

Ring: The Final Chapter [Ringu : Saisho shu] Genre: Ringu-based TV seriesDirector: Hiroshi Nishitani, et al. (1999) review in one breath This is a 12-episode, 10-hour, made-for-TV adaptation of Koji Suzuki’s now infamous novel, Ringu. This originally aired on Fuji TV in 1999 only months after the theatrical release of Nakata Hideo’s genre-busting film. Loosely based on the […]